skip to Main Content

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 – ANIMO stelt vragen

Zoals bij velen bekend kan er op 21 maart weer worden gestemd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Er zijn volop stem- en kieswijzers te vinden op internet, maar om een juiste keuze te maken wanneer u natuur en milieu belangrijke onderwerpen vindt, is er geen specifieke stemwijzer. Om dit gat te vullen heeft ANIMO een aantal vragen opgesteld en naar alle politieke partijen in Alkmaar verstuurt. Helaas hebben we niet van alle partijen een antwoord ontvangen, zoals OPA, CDA, GroenLinks, Democratische Partij Alkmaar, Partij voor Iedereen en de Senioren Partij Alkmaar. Van de overige partijen kunt u hieronder schematisch zien wat de partijen vinden over de betreffende onderwerpen. Of klik hier voor een pdf.

Nogmaals de vragen op een rijtje:

NATUUR

1. Alkmaar heeft hinder van meeuwen. De VWG Alkmaar neemt al een paar initiatieven om daar een oplossing voor te zoeken, zoals het inrichten van “gedoogzones”. Ben u hiervan op de hoogte en wat gaat u doen om de (broedende) meeuwen uit de stad te weren? Maar meeuwen horen bij een kustplaats als Alkmaar. Moeten ze niet maar eens geaccepteerd worden? Wat vindt u?

2. De komende jaren wordt het project Stroomversnelling door de betrokken bouwbedrijven verder opgeschaald. Op termijn worden daardoor 110.000 huizen energiezuinig gemaakt, maar bij renovatie en isolatie kunnen broed- en verblijfplaatsen van o.a. vleermuizen, Gierzwaluwen en Huismussen verloren gaan. Op 8 januari heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het startsein gegeven voor de gedragscode ‘Natuurinclusief renoveren’. Deze gedragscode bevat regels voor de omgang met beschermde soorten bij het energieneutraal maken van woningen volgens de methode van de Stroomversnelling. Vindt uw partij dat deze gedragscode in Gemeente Alkmaar een verplicht onderdeel van de omgevingsvergunning zou moeten worden ?

3. De Gemeente Alkmaar bevat ook veel platteland. Op welke wijze denkt u natuur en landbouw/veeteelt natuurbewust met elkaar te laten omgaan?

GROENBELEID

4. Wat is uw beleid met betrekking tot het kappen en snoeien van gemeentelijk groen, zowel in wegbermen als in parken en plantsoenen? Mogen bomen in de gemeente Alkmaar (monumentaal) oud worden? Zouden alle gekapte of omgevallen bomen moeten worden vervangen, evt. op een andere plek? Zou er meer groen (bomen en bosschages) om de wegen moeten worden geplant?

5. Er worden nog altijd bermen in de gemeente Alkmaar geklepeld. Weet u dat dit in het kader van behoud van biodiversiteit onwenselijk is? Wat gaat uw partij doen om deze manier van “beheer” te stoppen en over te gaan naar bloemrijk hooiland beheer??

6. Alkmaar heeft in 2016 het Bijenconvenant ondertekend. De gemeente wil met ecologisch beheer de leefomstandigheden voor bijen verbeteren. Kiezen voor gifvrije wilde bloemenzaden, bolletjes en planten is dan logisch. Leveranciers zijn Bijenstichting, BD-imkers en Hortus Alkmaar. Een duurzame stimulans voor natuur en lokale economie. Hoe zou u dit actief in de praktijk willen brengen?

7. Wat zijn uw voornemens voor een duurzaam en weidevogelvriendelijk beheer en inrichting van de Oudorper Hout? Het gebied heeft als enige in de wijde omgeving nog goede potenties voor weidevogels, ondanks dat er geen eenduidig natuurgericht beheer wordt uitgevoerd?

8. Binnen de gemeentegrenzen van Alkmaar is een volwaardig Natura 2000 gebied, de Eilandspolder aanwezig. Wat gaat u doen om dit gebied actief te beschermen?

9. Veel bewoners kiezen uit gemak een geheel betegelde tuin, een oorzaak van wateroverlast. Zou u bewoners willen overtuigen om in ieder geval 50% van hun tuin onbestraat te laten of te maken? Zo nee, waarom niet ? Zo ja, hoe gaat u dat doen?

10. Parken zijn de biodiversiteit hotspots voor de stad. Er worden tijdens de broedtijd vaak onnodig werkzaamheden verricht. Denk aan graafwerk voor leidingen, herbestraten, verbouwen, grootschalige feesten enz. Wat wilt u doen opdat storende en onnodige activiteiten alleen buiten de broedtijd plaatsvinden?

11. Hortus Alkmaar is een inmiddels een erkende botanische tuin met 10.000 bezoekers per jaar en ontvangt geen subsidie. De Hortus Alkmaar organiseert veel educatieve projecten. Als het voortbestaan onder druk komt te staan, wilt u zich dan inzetten voor het voortbehoud? Zo ja, hoe wilt u dat dan doen?

12. Bij de herinrichting van woonwijken in het kader van het “klimaatbestendig maken” sneuvelt vaak >ca. 80 % van de bomen, waardoor een wijk in feite wordt “uitgekleed”. Welke maatregelen gaat u nemen omdat te beperken ?

MILIEU

13. Binnen welke termijn zou Alkmaar het warmtenet van de HVC moeten uitrollen, zodat woningen geen gas meer verbruiken en zo goed als CO2-vrij zijn ?

14. Moet Alkmaar zich actiever bemoeien met herindeling van het luchtruim om de hoeveelheid vliegverkeer boven Alkmaar te beperken/beheersen/reduceren?

15. Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor de Alkmaarders en haar bezoekers. Welke maatregelen wilt u nemen om de luchtkwaliteit, en daarmee de gezondheid van de Alkmaarders, te verbeteren.

16. Wat vindt u van het idee om het Noord-Hollands Kanaal en de Singel te gaan gebruiken als milieuvriendelijk vervoersalternatief in en om Alkmaar?

17. Bij scholen zouden speeltoestellen kunnen komen om zo kinderen te laten zien wat er nodig is om elektriciteit op te wekken, bv hun mobieltje op te laden (of iets van de school). Zou u zoiets willen faciliteren?

18. Bent u voor buurtcompostering, bijvoorbeeld compost maken in een geurvrije gftverzamelaar op de balkons in bij de hoogbouw of een gft-verzamelbak per buurt?

19. De stad Alkmaar wordt omringd en doorsneden door Provinciale wegen. Deze zorgen voor geluidsoverlast, luchtvervuiling door uitlaatgassen en fijnstof met gezondheidsschade voor de inwoners tot gevolg. Echte data op basis van meetgegevens ontbreken, waardoor effecten van maatregelen niet zijn te beoordelen. Welke maatregelen, buiten reductie van het autogebruik, denkt u te kunnen treffen om de overlast te reduceren en te kwalificeren?

20. Circulaire economie Innoverende bottom up initiatieven en sociaal ondernemen wordt steeds populairder want dat draagt bij aan het sociale stadsnetwerk en vergroot leefbaarheid. Daarbij zijn financiële impulsen via fonds en co-financiering belangrijk. Alkmaar heeft nog geen fonds dat ondersteunt of samenwerkt op dit gebied. Vindt u dat wel goed zo of kan het volgens u beter?

21. Afval=Voedsel. In Nederland maken steeds meer (horeca)bedrijven, scholen en buurten gebruik van de optie GFT zelf te composteren. Dit gebeurt met professionele producten. De compost wordt gebruikt voor (nieuwe) moestuinen. Gemeenten zien de milieuvoordelen en faciliteren. Hoe ziet u deze ontwikkeling voor Alkmaar?

22. Alkmaar wil snel een o-op de meter stad worden. Bovendien moeren er nog veel woningen gebouwd worden om aan de woonbehoefte te voorzien. Vernieuwende woonvormen, zoals tiny houses, ecologische bouw en autarke woningen komn nog niet veel voor. Bent u tegen of voor dit soort vernieuwende woonvormen en waarom.

ALGEMEEN

23. Regelmatig worden door de gemeente participatie bijeenkomsten gehouden en soms zelfs een klankbordgroep in het leven geroepen. De praktijk leert dat met de input weinig wordt gedaan. Vindt u dit een juiste gang van zaken ? Zo nee, op welke wijze denkt u dat te kunnen verbeteren?

Wilt u meer weten? Klik dan hieronder om de uitgebreide antwoorden van de partijen die hebben gereageerd te lezen:

Back To Top
X